برنامه زمانی

نمونه‌های برنامه زمانی

   

| مثال برای جشن بدون مراسم عقد |

 شروع همراهی 


 15:00 
 محل شروع همراهی 
 18:00 


 19:00 
 محل برگزاری مراسم 

 23:00 

 پایان همراهی 

| مثال برای جشن با مراسم عقد |

 شروع همراهی 


 15:00 
 محل شروع همراهی 

 16:30 

 17:30 
 محل برگزاری عقد 
 18:30 

 19:30 
 محل برگزاری مراسم 
 23:00 

 پایان همراهی 

دو مثال بالا برای آشنایی شما با مفهوم کلی برنامه زمانی ذکر شده و خودتون می‌تونید اون رو به هر موضوعی غیر از جشن هم تعمیم بدید.

پیشنهاد ما برای محل شروع همراهی موضوعات خانوادگی و عروسی، منزل مشترک شماست.

امکان جابجایی بازه زمانی همراهی وجود داره. (مثلا 12:00 تا 20:00 به جای 15:00 تا 23:00)

امکان افزایش مدت زمان همراهی تا حداکثر 2 ساعت (با پرداخت مبلغ اضافه‌کار) وجود داره.