preloader

دوره‌های آموزشی ماهیماه

شناخت دوربین | جهان‌بینی | ویرایش عکس

  

برنامه دوره‌های آموزشی

دیدگاه در عکاسی پیشرفته | عمومی دوره‌ی ۲۰ ساعته 1,200,000 تومان توضیحات
شناخت رفتار دوربین پایه | عمومی دوره‌ی ۶ ساعته 150,000 تومان توضیحات
ویرایش عکس پایه و پیشرفته | خصوصی جلسه‌ای 150,000 تومان توضیحات

درباره هر دوره در "توضیحات" همان دوره مطالعه کنید


اگر توضیحات رو بررسی کردید و به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، فُرم این صفحه رو تکمیل کنید تا باهاتون تماس بگیریم